សៀវភៅ ការតម្លើងនិងប្រើប្រាស់ Desktop Virtualization ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ NComputing ជាមួយ Ubuntu Desktop 12.04 LTS (ភាសាខ្មែរ)

ទំហំ៖ ៣.៧ MB
ទាញយក

Comments